Incheon Airport

What to do on a layover in Incheon
What to do on a layover in Incheon

What to do on a layover in Incheon

  นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดินทางต่างประเทศที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมากกว่า 6 ชั่วโมง ตอนที่จองตั๋วก็เห็นแล้วว่าต้องรอประมาณ 5 ชั่วโมง แต่ไม่กี่อาทิตย์หลังจากซื้อตั๋วแล้วได้อีเมล์แจ้งว่าเวลาเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง หาตั้งนานว่าเปลี่ยนตรงไหน ปรากฎว่าจาก 5 ชั่วโมง ต้องรอมากกว่า 6 ชั่วโมง แถมถึงตั้งแต่ยังไม่ 6 โมงเช้า ถ้าจะเข้าเมืองไปก็คงไม่มีอะไรเปิดหรือเดินดูมากนัก It was my first time to spend more than 6 hours waiting for my connecting flight. We were thinking to take…

RSS
Follow by Email
Instagram